หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

มติ ครม. เมื่อ 12 ธ.ค.2560 ผลการประชุม MM ครั้งที่ 23
มติ ครม. เมื่อ 12 ธ.ค.2560 ผลการประชุม MM ครั้งที่ 23

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 14 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 24 แผนงาน IMT - GT ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2560 ณ เมืองบังกาเบลิตุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รับทราบผลกาประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ แผนงาน IMT - GT และแผนงานระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยให้พิจารณานำแผนงานดังกล่าวมาประกอบการวางแผนพัฒนาภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อห่วงใยของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ของแผนงาน IM T- GT ในโครงการสะพานถนนเชื่อมโยงจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส โดยยึดหลักของผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.