หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว4916 เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดในภาคกลาง (ตอนบน 1,2 และตอนล่าง 1,2)

ด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.