หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

          ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการประชุมระหว่างประเทศการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๔ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒3 กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ และพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนงาน IMT-GT

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.