หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค

       ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค

ในพื้นที่ ๔ ภาค ดังนี้

(๑) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสงขลา

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดขอนแก่น

(๓) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

(๔) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร

       ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดรโดยการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด

 

โครงการสัมมนาฯ

 

สรุปผล Workshop การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคใต้

Microsoft WordPowerPoint 

สรุปผล Workshop การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Microsoft WordPowerPoint 

สรุปผล Workshop การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคเหนือ

Microsoft WordPowerPoint 

สรุปผล Workshop การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคกลาง

Microsoft WordPowerPoint 

สรุปผล Workshop การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Microsoft WordPowerPoint 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารประกอบการสัมมนา ฯ (ภาคใต้)

- PowerPoint นำเสนอ ประชุมสัมมนาฯ ณ จ.สงขลา

การบรรยายพิเศษ “แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค”

   โดย นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การบรรยายพิเศษ “แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค”

   โดย นายสมเกียรติ  อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

ยุทธศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   โดย นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร รองประธานหอการค้าไทย และ

          ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 13 มิถุนายน 2559

 

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (ภาคเหนือ)

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาค” / ช่วงการบรรยาย เรื่อง ประชารัฐ

   โดย  นายกฤษฎา  บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

   โดย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

   โดย นายวิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและ

          ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย

ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคเหนือ

   โดย นายสมศักดิ์  วงศ์ปัญญาถาวร อาจารย์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือและการค้าชายแดน

         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (ภาคกลาง)

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาค” / ช่วงการบรรยาย เรื่อง ประชารัฐ

   โดย นายกฤษฎา  บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

   โดย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง

   โดย ว่าที่ ร.อ.จิตร์  ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการและ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย

แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออก

   โดย นายปรัชญา  สมะลาภา รองประธานกรรมการและ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย

- ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออก

   โดย ผศ.ดร.พัชนีย์  ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจภาคกลาง

   โดย นายธนิตสรณ์  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศไทย (New Transportation Infrastructure Roadmap to Strengthen Thailand)

   โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560

   โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(ร่าง) ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (20 เม.ย. 2559)

แผนงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ (AEC CONNECT ฉบับแก้ไข)

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2558 - 2560

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (22 ตุลาคม 2558)

ยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยุทธศาสตร์ภาค 5 ภาค (หอการค้าไทย)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม  ปี 2559 - 2564 และ ปี 2560 - 2564


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาคกลาง 2020

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020

ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ภาคเหนือ 2020

ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ภาคใต้ 2020

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือเชิญจังหวัด (สงขลา)

   - แบบตอบรับ

หนังสือเชิญจังหวัด (ขอนแก่น)

   - แบบตอบรับ

หนังสือเชิญจังหวัด (เชียงใหม่)

   - แบบตอบรับ

หนังสือเชิญจังหวัด (ยกเว้น จ.สงขลา, จ.ขอนแก่น, จ.เชียงใหม่)

   - แบบตอบรับ (จังหวัดภาคใต้)

   - แบบตอบรับ (จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

   - แบบตอบรับ (จังหวัดภาคเชียงใหม่)

   - แบบตอบรับ (จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออก)

 

หนังสือเชิญกลุ่มจังหวัด

   - แบบตอบรับ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

   - แบบตอบรับ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

   - แบบตอบรับ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

   - แบบตอบรับ (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออก)

 

 

หนังสือเชิญภาครัฐส่วนกลาง

หนังสือเชิญมหาวิทยาลัย

หนังสือเชิญภาคเอกชนส่วนกลาง

หนังสือเชิญวิทยากร / มหาวิทยาลัย

หนังสือเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.