หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

       กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต้องพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แบบบูรณาการในเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยเร่งเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้ทำโครงการการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามตัวชี้วัดและตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       การดำาเนินโครงการนี้บรรลุผลสำาเร็จด้วยดี ด้วยการสนับสนุนของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกระดับ และบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทุกท่าน รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ได้กรุณาร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้กรุณาร่วมให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้เป็นอย่างดียิ่ง
       คณะทำงานตามโครงการการศึกษาวิเคราะห์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนทำให้การศึกษาตามโครงการนี้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรายงานการศึกษา เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยที่ประชุมผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ไปบูรณการการสืบสวนสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญและเร่งด่วนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.