หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ระดับประเทศ รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ  ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ระดับประเทศ รุ่นที่ 2

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน และเชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการ ที่มีศักยภาพ ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาค ภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนในโครงการลงทุนในพื้นที่กลุ่มประเทศ IMT-GT และอาเซียนในอนาคต ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.