หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตราฮาลาลไทยสู่สากล" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตราฮาลาลไทยสู่สากล" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (The Office of the Chief Ministers’ and Governors’ Forum Secretariat Thailand) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตราฮาลาลไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้ให้ความสำคัญแก่บทบาทภารกิจของสถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนทางด้านวิชาการในการพัฒนากิจการฮาลาลของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าการรับรองมาตรฐานตราฮาลาลของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลในเวทีโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าฮาลาลของไทยมีศักยภาพสามารถส่งขายยังตลาดโลกได้ 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.