หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรม บุรีบีช อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฯ

กำหนดการฯ

 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ

- เกาะพะงัน - เกาะเต่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

   โดย ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง

- การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559

   โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ท่องเที่ยวทั่วไทย สร้างรายได้ทั่วถึง

   โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ

   โดย สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ข้อมูลเบื้องต้น เกาะพะงัน

- ข้อมูลเบื้องต้น เกาะเต่า

 

ผลการประชุมสัมมนาฯ

 

เทปบันทึกเสียง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ เกาะพะงัน-เกาะเต่า วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ วันที่ 26 กันยายน 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ วันที่ 27 กันยายน 2558

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.