หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงาน IMT-GT
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงาน IMT-GT

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้สอดคล้องกับแผนงาน IMT-GT สู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.