หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โครงการประชุมสัมมนาเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม  2558 ณ โรงแรมอิมพิเรียลธารา แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด

โครงการ

กำหนดการ

แบบตอบรับส่วนกลาง

แบบตอบรับวิทยากร

แบบตอบรับจังหวัดแม่ฮองสอน

แบบตอบรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

1. "ข้อมูลการผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร"

โดย นายสุรพล  พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. "โอกาส การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่น"

โดย นายไพโรจน์  ปฐมวัฒน นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

3. "โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านห้วยต้นนุ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา"

โดย นายนิยม  ไวยรัชพานิช   รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

 

สรุปผลโครงการฯ


 

 


จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.