หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ - เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน
โครงการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ - เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ - เอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียนระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

โครงการ

กำหนดการ

แบบตอบรับ

 

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ

การพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคสู่อาเซียน

     โดย นางสาวสุมิตรา  พูลทอง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ สศช.

- การพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคสู่อาเซียน

     โดย นายวิจิตต์  นิมิตรวานิช  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ กระทรวงคมนาคม

การพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคสู่อาเซียน

     โดย นางศันสนีย์  ศรีศุกรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง

            กรมโยธาธิการและผังเมือง

- แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนุภูมิภาคสู่อาเซียน

     โดย นายไพโรจน์  ปฐมวัฒน  หัวหน้ากลุ่มงานการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ

 

สรุปโครงการฯ


 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.