หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเลฯ
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเลฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการประชุมสัมมนาฯ

กำหนดการประชุมสัมมนาฯ

แบบตอบรับส่วนราชการและเอกชน

 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ

>> การเสวนาหัวข้อ : “ ทิศทาง-โอกาส-แนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจ และบทบาทภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตสู่อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน” ภาคธุรกิจเรือสำราญ (Cruise and Maritime)

1. คุณจุมพล ชฎาวัฒน์  กรรมการบริหารบริษัท Regale International Travel จำกัด 

2. คุณวัฒนา โชคสุวณิช  กรรมการบริหารบริษัท E.A.S Maritime Agencies (Thailand) จำกัด 

3. ดร.ธัชไท กีรติพงศ์ไพบูลย์  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. ผอ.ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ เจ้าท่าเขตภูเก็ต  กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม

    4.1 ทิศทาง โอกาศ แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ และบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตสู่อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน

    4.2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องในภาคใต้

>> การเสวนาหัวข้อ : “ ทิศทาง-โอกาส-แนวโน้มการขยายตัวของภาคธุรกิจ และบทบาทภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตสู่อนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียน” (ต่อ) ภาคธุรกิจ Marina Hub and Yacht และ Maintenance เรือ Yacht  

1. ผอ.บุญเสริม ขันแก้ว  กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. คุณวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย BOI  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

>> แนวทางการจัดประชุมการท่องเที่ยวทางทะเล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

>> การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

 

สรุปผลการสัมมนาฯ สำหรับผู้บริหาร

สรุปผลการสัมมนาฯ ฉบับเต็ม

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฯจำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.