หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด
โครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ ในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด

>> โครงการประชุมสัมมนาฯ

>> กำหนดการสัมมนาฯ

>> แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ

 

>> เอกสารประกอบการสัมมนาฯ


      >>> การเสวนาในหัวข้อเรื่องโอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างด่านสิงขร  บ้านไร่เครา ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กับบ้านมุด่อง จังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการเชื่อมโยง 2 ฝั่งคาบสมุทรระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน”

- “โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด่านสิงขร"  โดย นายเตชพล  ฐิตยารักษ์   ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- “โอกาสการลงทุนระหว่างไทย / เมียนมา”  โดย  นางศิริพร  นุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- "ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร" โดย นางสาวภาวนา  งามสุทธิ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 

- “โอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างด่านสิงขรกับบ้านมุด่อง และการเชื่อมโยง 2 ฝั่งคาบสมุทรระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน”  โดย นายนิยม  ไวยรัชพานิช   รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

      >>> การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสามารถทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” 

presentation ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

“มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน” โดย นายไพโรจน์  ปฐมวัฒน  นักวิชาการพาณิชย์  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดนฯ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.