หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT Implementation การขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT
การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT Implementation การขับเคลื่อนโครงการตาม IMT-GT

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมระดมสมองระหว่าง 14 จังหวัดภาคใต้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในวันที่ 13, 15, 17 และ 18 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ imt-gt แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานเชิงธุรกิจ (โครงการ) และการขับเคลื่อนโครงการตาม imt-gt Implementation Blueprint ปี 2012-2016 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 7 ในเดือนเมษายน 2556 ณ บรูไนดารุสซาลาม

อ่านรายละเอียดสรุปผลการประชุมใน คอลัมน์ IMT-GT

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.