หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

กระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธาน

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รับทราบ คณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) และคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (JCC) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และ เห็นชอบองค์ประกอบ และแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ในการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมทั้ง ๓ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการร่วมระดับสูง ระหว่างไทย-เมียนมาร์ (JHC) มี รอง นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และ รอง ปธน.เมียนมาร์ เป็นประธานร่วม (๒) คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ (JCC) มี รมต.สร.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) และ รมว.อุตสาหกรรมเมียนมาร์ เป็นประธานร่วม (๓) คณะอนุกรรมการร่วม ๖ สาขา (Sub Committee) (สาขาการเงิน/กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง/พลังงาน/อุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ/การพัฒนาชุมชน (โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะอนุกรรมการร่วมฯในสาขานี้)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ และคณะอนุกรรมการ ๖ สาขาความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมฯ (JCC) ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายกำธร ถาวรสถิตย์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

มีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.