หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 6
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 6

กระทรวงมหาดไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC)ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลังจากที่ได้ว่างเว้นการประชุมมากว่า 2 ปี เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 6 โดยมี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายไทย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ (นายอู วิน มิน) จะเป็นประธานร่วมฝ่ายเมียนมาร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นที่จะหารือร่วมกัน ได้แก่ การทบทวนการค้าสองฝ่าย การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสาขาพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านโลจิสติกส์ เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การยกระดับจุดผ่านแดน ความร่วมมือด้านการธนาคารและการเงิน ความร่วมมือด้านสาขาธุรกิจบริการ อาทิ สปา นวดแผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

จากการที่ไทยและเมียนมาร์ต่างเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือเรื่องข้าว และการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในเมียนมาร์ เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป ประมง สิ่งทอ เสื้อผ้า วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรบางรายการ ที่เมียนมาร์ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษี (GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว เมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับไทยมาอย่างยาวนาน และมีชายแดนติดต่อกับไทยยาวที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา เมียนมาร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทยในโลก และเป็นอันดับที่ 6 ในอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ การค้ารวมไทย-เมียนมาร์ มีมูลค่า 6,114 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุล 422 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การค้าระหว่างไทย-เมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของการค้ารวมไทย-เมียนมาร์ และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุม JTC ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่า จะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.