หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเตรียมรองรับประชาคมอาเซียน
กระทรวงมหาดไทย ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเตรียมรองรับประชาคมอาเซียน

กระทรวงมหาดไทย โดยความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) เมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างกลไกการรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค

  

กำหนดจัดโครงการ การประชุมเพื่อติดตามผลโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC และ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ความร่วมมือการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเตรียมรองรับประชาคมอาเซียน เป็นโครงการนำร่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นหน่วย Think Thank ร่วมคิด ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์เตรียมรองรับประชาคมอาเซียน และมีเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะขยายผลความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นเรศวร บูรพา มหิดล เชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดการมีดังนี้

      เวลา ๐๙.๐๐ ประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีการลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเตรียมขับเคลื่อน/เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคไปพร้อมกัน

      เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นการอภิปรายภาพรวมการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ A (๑) ดร. สีลาภรณ์  บัวสาย   รอง ผอ.สกว  (๒)  นายประชา  เตรัตน์ รอง ปมท. (๓)  นายจาดุร  อภิชาตบุตร ดำเนินการอภิปรายโดย นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารราชการจังหวัดแบบ.บูรณาการ

               เวลา ๑๓.๓๐ ๑๕.๐๐ น. นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในจังหวัด นำเสนอโดยรอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบ จาก 5 จังหวัด ได้แก่

๑)  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม   รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช

๒)  นายศุภชัย   เอี่ยมสุวรรณ   รอง ผวจ.เพชรบูรณ์

๓)  นายชโลธร  ผาโครต          รอง ผวจ.สระบุรี

๔)  นายนาวิน  สินธุสอาด        รอง ผวจ.อุตรดิตถ์

ดำเนินรายการโดย นางจิริกา  นุตาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ

                             

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.