หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โอกาสนี้กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา จะทรงเข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเช็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

!!ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม!!       

 

 

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) จัดประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยใช้กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับโอกาสทางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนด้าน สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม” ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา จะทรงเข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเช็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  

สำหรับประเด็นการหารือของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านจะนำเสนอเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย” ในลักษณะ Outside in และผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนำเสนอ “ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และความต้องการของพื้นที่” ในลักษณะ Inside out เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้ขอให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำการในประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว ผลักดันสินค้าของจังหวัดที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสินค้ายุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ต้องการผลักดันในปี ๒๕๕๖ เพื่อให้เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่นำไปเผยแพร่ในตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้จัดกิจกรรม โครงการ “ฝากทูตไปขาย”โดยจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผ่านเอกอัครราชทูตไปยังตลาดต่างประเทศ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ในเชิงลึก และรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคจากผลการหารือในครั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของไทยในต่างประเทศต่อไป

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

- การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เชื่อมอีสานสู่ CLV: โอกาสและสิ่งท้าทาย โดย นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 

   ช่วงที่ ๑   ช่วงที่ ๒   ช่วงที่ ๓   ช่วงที่ ๔   ช่วงที่ ๕

 

 

      

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.