หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอยุทธศาสตร์ logisticss พ.ศ.2555-2559
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ logisticss พ.ศ.2555-2559

ด้วย มติคณะกรรมการกำกับงานเศรษฐกิจและคณะกรรมการกำกับงานโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ฯ กรณีที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาทบทวนให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

                    (๑)  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต

                    (๒)  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกส์

                    (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

                    (๔)  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

                    (๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและกำลังคนด้านโลจิสติกส์  

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการประชุมร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันดังกล่าว มีความสำคัญต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของชาติ และจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงขอส่งสรุปผลการประชุมดังกล่าว มายังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อทราบ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๒๑๒.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕)

 

อ่านรายละเอียด

. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับงานเศรษฐกิจและคณะกรรมการกำกับงานโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาทบทวน ยุทธศาสตร์ logistics พ.ศ.2555-2559

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.