หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาผู้ประกอบการขนส่งไทยในมาเลเซีย (Thai Excursion Van) ตามกรอบแผนงาน IMT-GT
สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาผู้ประกอบการขนส่งไทยในมาเลเซีย (Thai Excursion Van) ตามกรอบแผนงาน IMT-GT

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการระดับชาติแผนงาน  IMT-GT ขอเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ เรื่อง ปัญหาผู้ประกอบการขนส่งไทยในมาเลเซีย (Thai Excursion Van) ตามกรอบแผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่องเพื่อทราบ :

๑.   ภูมิหลังปัญหาผู้ประกอบการขนส่งไทยในมาเลเซีย (Thai Excursion Van) โดยสภาธุรกิจ IMT-GT   ในปี ๒๕๕๓ ผู้ประกอบการรถตู้ไทยจำนวน ๑๐๐ คัน มาชุมนุมประท้วง ณ บริเวณด่านชายแดน ไทย-มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และห้ามไม่ให้รถบัสและรถตู้นำเที่ยวจากมาเลเซียเข้ายังประเทศไทย โดยผู้ประกอบการรถตู้ได้ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการนำรถเข้าประเทศมาเลเซีย และถูกทางการมาเลเซียจับกุมอย่างไม่เป็นธรรม จึงได้ขอให้ทางจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาและเจรจาหาข้อยุติกับประเทศมาเลเซีย

การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ค.ศ.๑๙๙๒ (Tourism Industry Act ๑๙๙๒)   และพระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนพาหนะเพื่อการท่องเที่ยว ค.ศ.๑๙๙๙ (Tourism Vehicles Licensing Act ๑๙๙๙) โดยกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซียได้กำหนดรถนำเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศมาเลเซีย ต้องจดทะเบียนและยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ผู้ประกอบการรถตู้ไทยไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการในการยื่นขอใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของฝ่ายไทยคือ รถตู้ไทยที่เข้าไปมาเลเซียเป็นรถตู้ส่วนบุคคลไม่ใช่รถตู้ที่จดทะเบียนเพื่อการพาณิชย์

ในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลมาเลเซีย ได้มอบหมายให้ SPAD (Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat) หรือ Land Public Transport Commission ทำหน้าที่ควบคุมดูแลรถต่างชาติที่เข้าประเทศมาเลเซียแทนกระทรวงท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม SPAD ก็ไม่ได้ออกระเบียบการจดทะเบียนอย่างชัดเจน เพื่อให้รถต่างชาติดำเนินการยื่นขอทะเบียนได้ ดังนั้น ปัญหาการถูกจับกุมจึงยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในการประชุมแผนงาน IMT-GT ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ สภาธุรกิจร่วมสามฝ่าย IMT-GT ได้นำเสนอปัญหานี้ต่อที่ประชุม เพื่อให้ภาครัฐมาเลเซียและไทยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศอย่างมาก

(อ่านรายละเอียด)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.