หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมผู้ดำเนินโครงการใน IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ผลการประชุมผู้ดำเนินโครงการใน IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมผู้ดำเนินโครงการใน IMT-GT Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับฝ่ายเลขานุการระดับชาติแผนงาน IMT-GT จังหวัดในพื้นที่ และหุ้นส่วนการพัฒนา แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖ National Workshop) รวมทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่ IMT-GT ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จังหวัดกระบี่

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล :พิธีเปิดการประชุม  

นายไพโรจน์  โพธิวงศ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สรุปได้ว่า

ในรอบปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ แผนงาน IMT-GT ได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๕ ของแผนงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) ผู้นำทั้งสามประเทศได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนที่นำทางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ของคณะทำงานทั้ง ๖ สาขาของแผนงาน IMT-GT (๒) ผลการทบทวนกลางรอบของแผนที่นำทางเพื่อปรับทิศทางการดำเนินการในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีสุดท้าย โดยได้คัดเลือกโครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วน เพื่อการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของแต่ละประเทศ รวมทั้งการคัดเลือกโครงการในสาขาอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้จริงโดยการพิจารณาร่วมกันทั้งจากภาครัฐส่วนกลาง จังหวัด และรัฐ และสภาธุรกิจภาคใต้ IMT-GT

ในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๕ ดังกล่าว ผู้นำสามประเทศได้ให้แนวทางสำคัญ และบทบาทของจังหวัดและรัฐในการเป็นผู้นำเสนอข้อโครงการร่วมกับทุกภาคส่วนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกับภาคเอกชน นำโดยสภาธุรกิจ IMT-GT โดยเป็นการนำเสนอจากระดับล่างสู่ระดับบน เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปเพื่อสนองกับความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้โดยกลั่นกรองจากผู้ที่มีความรอบรู้ในศักยภาพของพื้นที่อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้สนับสนุนด้านแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการกลั่นกรองในด้านศักยภาพความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ การจัดข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์ มีความคุ้มค่าต่อการดำเนินการและไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการบูรณาการด้านผลกระทบการการดำเนินการแต่ละโครงการในระดับอนุภูมิภาค โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายเลขานุการระดับชาติของสามประเทศ

ผู้นำสามประเทศได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วน ร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนาของ IMT-GT ขับเคลื่อนการจัดทำแผน ๕ ปี ระยะที่ ๒ เรียกว่า Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งมุ่งเน้นการคัดเลือกโครงการจากข้อเสนอโครงการที่ระดับพื้นที่ และภาคเอกชนมีบทบาทหลัก ร่วมกับข้อเสนอโครงการบางส่วนที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากแผนที่นำทางฉบับแรก

การพิจารณาคัดสรรข้อเสนอโครงการในรอบปี ๒๕๕๔ มีความก้าวหน้า โดยพิจารณาจากการที่ได้มีการประชุมระดับคณะทำงาน ๕ ใน ๖ สาขาในปี ๒๕๕๔ ได้แก่ (๑) การประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง (กระทรวงคมนาคม ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพ ฯ) (๒) การประชุมคณะทำงานสาขาการค้าและการลงทุน (กรมการค้าต่างประเทศ ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองพัทยา) (๓) การประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (กระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย) (๔) การประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กระทรวงแรงงาน อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔) (๕) การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ รัฐสลังงอ มาเลเซีย โดยคณะทำงานสาขาการท่องเที่ยว ใช้รูปแบบการประชุมโดยการเวียนข้อเสนอโครงการใน Implementation Blueprint ระหว่างสามประเทศแทนการจัดประชุม เนื่องจากประเทศไทยซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ประสบภาวะอุทกภัย 

ภายหลังการประชุมคณะทำงานสาขาต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประสาน/กลั่นกรอง และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้เสนอโครงการ ตลอดจนได้สำรวจพื้นที่โครงการและร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการนำเสนอโครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ซึ่งได้ทำให้ศักยภาพที่พร้อมสูงขึ้นของฝ่ายไทยในการนำเสนอโครงการจากระดับจังหวัดขึ้นมา ซึ่งตรงกับแนวทางที่ผู้นำสามประเทศได้ให้ไว้

Mr. Eric Sidgwick เศรษฐกรอาวุโสด้านความร่วมมือภูมิภาค ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ได้ให้แนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมว่า

           ๑.   Implementation Blueprint IMT-GT (IB-IMT-GT) จะเป็น Roadmap ที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีทิศทางในอนุภูมิภาค IMT-GT ของทั้งสามประเทศ

           ๒.   ความสำคัญของโครงการใน IB-IMT-GT จะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาในกรอบแผนงานการพัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (Economic corridor) เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยเฉพาะ Single Window ที่จะเป็นความร่วมมือของทั้งสามประเทศ

           ๓.   โครงการที่มีความสำคัญสูงใน IB-IMT-GT รัฐบาลของทั้งสามประเทศจะต้องเตรียมการด้านงบประมาณภายในประเทศเพื่อรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

           ๔.   การเตรียมการสำหรับโครงการด้านการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน จะต้องมีการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง Hardware และ Software ที่จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน

           ๕.   ADB ได้ให้ความสำคัญกับทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน IB-IMT-GT ควรมีการวิเคราะห์ระบบการติดตามประเมินผล ผลกระทบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แผนงาน/โครงการ อย่างมีระบบ มาตรฐาน และเป็นฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้ เพื่อประเมินผลกระทบในภาพรวมของพื้นที่

           ๖.   แผนงาน/โครงการ ใน IB-IMT-GT ของแต่ละประเทศ ควรจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีระบบการติดตามประเมินผล

           ๗.   แผนงาน/โครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ฝ่ายเลขาทั้งสามประเทศ สามารถบรรจุรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนได้ก่อนการประชุม IMT-GT Summit ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   

           ๘.   ADB ยินดีให้คำแนะนำ รูปแบบการเขียนแผนงาน/โครงการ ตามแบบฟอร์ม IB-IMT-GT ที่กำหนด โดยให้เสนอความต้องการได้โดยผ่าน สศช. (NESDB) ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย

  

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.