หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

และเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 

 >> วันที่ 15 สิงหาคม 2562<<       

     (1)  นายทรงกลด สว่างวงศ์  (คลิกดาวน์โหลด 1)                        

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     (2)  นายไพศาล จตุรพิธพร   (คลิกดาวน์โหลด 2)

         สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     (3)  ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธนานนท์  (คลิกดาวน์โหลด 3)                    

         ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย

     (4)  นายปรัชญา สมะลาภา  (คลิกดาวน์โหลด 4)                       

         ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย

     (5)  นายสมภพ ธีระสานต์  (คลิกดาวน์โหลด 5)                         

         รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ส.อ.ท.

     (6)  นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์  (คลิกดาวน์โหลด 6)                         

         เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

 >> วันที่ 16 สิงหาคม 2562<<       

     (7)  ดร.ชลจิต วรวังโส  (คลิกดาวน์โหลด 7)         

         ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการฯ สำนักงาน EEC

     (8)  นายวิจิตร นิมิตวานิช  (คลิกดาวน์โหลด 8)           

         นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ สนข. กระทรวงคมนาคม

     (9)  นายธนิต  ภูมิถาวร  (คลิกดาวน์โหลด 9) และ (คลิกดาวน์โหลด 10)           

         ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน

         สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.