หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


      เอกสารประกอบการบรรยาย 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

1. นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ   (ดาวน์โหลด)

     รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. นายสวาท ธีระรัตนุกูลชัย   (ดาวน์โหลด)

    รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

      และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม   (ดาวน์โหลด)

     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4. นายไพศาล จตุรพิธพร   (ดาวน์โหลด)

     สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

1. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์   (ดาวน์โหลด)

     นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2. สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย   (ดาวน์โหลด)

     รองคณบดีฝ่ายบริหารบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

3. ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

    รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    และ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   (เอกสาร 1) (เอกสาร 2) (เอกสาร 3) (เอกสาร 4)

   

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.