หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพถ่ายในการสัมมนาฯ  (กดเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

      (1) เอกสารการบรรยายพิเศษ 1 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

           “บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

            โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

     (2) เอกสารการบรรยาย 2 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

          “พิษณุโลกเป็นเมืองหลักในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”

            โดย นายสุรชัย มณีประกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

     (3) เอกสารการบรรยาย 3 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

          “การเสริมสร้างการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันของภาคเหนือ”

            โดย  นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ

      (4) เอกสารการบรรยาย 4 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

          “การเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาคเหนืออยางยั่งยืน”          

           โดย นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ   ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

      (5) เอกสารการบรรยาย 5 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

          "การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)"

            โดย  นายไพศาล จตุรพิธพร  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

      (6) เอกสารการบรรยาย 6 (กดเพื่อดาวน์โหลด)

          “การเสริมสร้างศักยภาพของภาคเหนือเพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน”          

           โดย ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.