หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (GMS Economic Corridors Development 2019)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (GMS Economic Corridors Development 2019)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (GMS Economic Corridors Development 2019) ระหว่าง 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี จัดทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวในพื้นที่จังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ได้รับทราบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศจากภายในและเศรษฐกิจชายแดน โดยการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

 

กำหนดการ

 

สรุป Economic Corridors Development แผนงาน GMS

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ     (เอกสารบรรยาย 1)

    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

2. นายวุฒิเดช  ชำนิกิจ       (เอกสารบรรยาย 2)

    ผู้อำนวยการส่วนงานยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ แผนงาน GMS

    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายนิยม  ไวยรัชพานิช      (เอกสารบรรยาย 3)

    รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4. นายเสนีย์  จิตตเกษม    (เอกสารบรรยาย 4.1) และ (เอกสารบรรยาย 4.2)

    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด

5. นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ    (เอกสารบรรยาย 5

    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

    สำนักงานจังหวัดหนองคาย


วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

1. นายณัฏฐ์   อัครวรพันธุ์     (เอกสารบรรยาย 6)

    เลขานุการคณะอนุกรรมการโลจิสติกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. นายวิชา  จันทร์กลม       (เอกสารบรรยาย 7)

    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

    สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

3. ดร.บุญทรัพย์   พาณิชย์การ       (เอกสารบรรยาย 8)

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

    มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.