หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกลุ่มจังหวัด
โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกลุ่มจังหวัด

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกลุ่มจังหวัด จัดทำเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลไก กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในการบูรณาการการทำงานในพื้นตที่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

เอกสารดาวน์โหลด 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

1. นายทรงกลด สว่างวงศ์     (เอกสารบรรยาย 1)

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย 

2. นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์       (เอกสารบรรยาย 2)

    ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ

    และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย

3. นายอภิชิต ประสพรัตน์      (เอกสารบรรยาย 3)

    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. นายสมเกียรติ อนุราษฎร์    (เอกสารบรรยาย 4) และ (เอกสารบรรยาย 5)

    กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 

1. นายวชิร คูณทวีเทพ     (เอกสารบรรยาย 6)

    อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

    ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

2. นายไพศาล จตุรพิธพร       (เอกสารบรรยาย 7)

    ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.