หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ NSEC
- 29-05-2557   

โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 27 พฤษภาคม 2557ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดน ภายใต้ประชาคมอาเซียน (อ.แม่สอด จ.ตาก)
- 22-05-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF
- 24-04-2557   

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF)แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง ตามแบบที่แจ้งรับรองรายงานการประชุมนี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ ๙ พฤศภาคม 2557หากพ้นกำหนดแล้ว จะขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยขอให้ตอบกลับทาง E-mail :nuch616@outlook.co.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน แม่สอด จ.ตาก
- 17-04-2557   

รายละเอียดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน แม่สอด จ.ตาก วันที่ 14-15 พ.ค. 2557

กฎหมายการลงทุนในเมียนมาร์
- 27-03-2557   

กฎหมายการลงทุนในเมียนมาร์ รายละเอียดตามเอกสาร

การประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไม่เป็นทางการการ (CMGF Retreat) ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รัฐปีนัง มาเลเซีย
- 12-11-2556   

ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ (The 4th Chief Ministers' and Governors' Forum:CMGF Retreat ครั้งที่4 ในวันที่21 พฤศจิกายน2556 ณ โรงแรม Eastern & Oriental Hotel เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

การติดตามโครงการภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT และ JDS
- 17-10-2556   

สศช. ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยแผนงาน IMT-GT ขอเชิญประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สศช.

ขอเิชิญประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
- 09-10-2556   

ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) จึงขอเชิญประชุมในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. เอกสารตามแนบ

ขอความเห็นประกอบการประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ จังหวัดลพบุรี
- 09-09-2556   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ียวข้องในการประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ จังหวัดลพบุรี

ผลการสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)
- 01-09-2556   

กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สศช.ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit: EPU) มาเลเซีย เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และร่วมประชุมหารือ เพื่อยกร่างข้อวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาร่วมกัน เสนอต่อธนาคาร ADB ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาว และเพื่อให้ไทยและมาเลเซีย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านฝั่งไทย (จ.นราธิวาส สงขลา ยะลา สตูล และปัตตานี) และมาเลเซีย (รัฐเคดะห์ ปลิส กลันตัน และเปรัค) โดยมี นายประพันธ์ มุสิกพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนเส้นทางยุทธศาสตร์ R3A (เชียงราย - คุนหมิง) โดย ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
- 28-08-2556   

ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับบริบทของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และการตลาด รวมถึงความพร้อมด้านการท่องเที่ยว (6A's) ได้แก่ (1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (5) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว และ (6) กิจกรรมทางการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางยุทธศาสตร์ R3A (เชียงราย - คุนหมิง)

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว 3145 เรื่อง การบูรณาการท่องเที่ยวและบริการ วัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น (OTOP) กิจการสปา (Spa) และสุขภาพ
- 02-08-2556   

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งขอความร่วมมือจากจังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการจาุกยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการาชการด้านการท่องเที่ยวของจัีงหวัด

ขอความเห็นประกอบการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 12-07-2556   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รวมทั้งให้มีการจัดประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556 ทาง สศช. จึงขอความเห็นประกอบการประชุม กรอ.ภุมิภาค ครั้งที่ 4/2556 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
- 05-04-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า สู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว674 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด
- 14-02-2556   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัดตามมติที่ประชุม ครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2556

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.