หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

แบบสำรวจ กรอ.กลุ่มจังหวัด
- 13-05-2562   

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการศึกษาและสำรวจตัวอย่างความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จของ กรอ.กลุ่มจังหวัด ประการที่สอง เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของคณะกรรการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

แบบสำรวจ กรอ.จังหวัด
- 13-05-2562   

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการศึกษาและสำรวจตัวอย่างความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของ กรอ.จังหวัด ประการที่สอง เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของคณะกรรการ กรอ.จังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผลของการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก
- 25-03-2559   

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก เป็นโครงการหนึ่งตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS โดยก่อสร้างขยายถนนทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งรัฐบาลวางแผนให้เป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก หรือ East - West Economic Corridor ถนนสายเอเชียหมายเลข 16 เชื่อมโยงประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง 3,386 ล้านบาท ระยะทางรวม 105.2 กิโลเมตร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โครงการก่อสร้างทางหลวงฯ ดังกล่าวเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมระหว่างเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - เชื่อมต่อกับประเทศไทย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - เมืองเมาะลำเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงเป็นสายทางที่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ น้ำตกแก่งโสภา จุดชมวิวบ้านห้วยทราย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- 25-01-2559   

แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558
- 11-08-2558   

เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่2/2558โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน6สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 29-03-2558   

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง คมนาคม และพลังงาน ตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการพัฒนาท่าเรือจังหวัดตรัง ภายใต้แแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558 ณ จังหวัดตรัง และ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชjj

สัมมนาระดมความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้”
- 13-02-2558   

การสัมมนาระดมความคิดเห็น“ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้”วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ ดังนี้

การประชุมแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองสีเขียวจังหวัดสงขลา (Green City)
- 06-02-2558   

สศช.ขอเชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Roadmap) พัฒนาเมืองสีเขียวของจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ สศช.

รายชื่อและที่อยู่ประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด
- 17-12-2557   

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอส่งรายชื่อประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงราย
- 09-12-2557   

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนา “หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการหอการค้าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ผู้แทนภาคราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนของกระทรวงพาณิชย์
- 01-12-2557   

ด้วยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทำ "แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน" เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และเห็นว่ากิจกรรมตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัดชายแดนของประเทศไทย สามารถบูรณาการร่วมกับจังหวัดต่างๆ ได้ กระทรวงมหาดไทยไทยจึงส่งแผนการดำเนินงานการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเพื่อำิจารณามอบหมายหน่วยงานและจังหวัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน 4 ภาค
- 16-09-2557   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน รวม 4 ภาค ประกอบด้วย - ภาคเหนือที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 - ภาคใต้ที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 - ภาคกลางที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปผลการสัมมนา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมทั้งประเมินผลการสัมมนาดังกล่าวแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางประสานการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
- 01-09-2557   

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ดังนี้

สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC
- 01-08-2557   

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลโครงการสัมมนา NSEC เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 57 ณ จ.นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT
- 19-07-2557   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม
- 07-07-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว
- 23-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องเทียนทอง 1 โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล
- 17-06-2557   

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- 17-06-2557   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.