หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

สัมมนาระดมความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้”

การสัมมนาระดมความคิดเห็น“ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้” วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ ดังนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรสะเดา โดย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ นายด่านศุลกากรสะเดา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน โดย กรมการค้าต่างประเทศ

* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน

* แผนปฏิบัติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา(สะเดา) และ จ.นราธิวาส โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- การพัฒนาการค้าขายชายแดนของจังหวัดนราธิวาส

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดยะลา โดย นายอุดร  น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

โอกาสการค้า การลงทุนในตลาดมาเลเซีย โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นโยบายและทิศทางของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย สศช.

เทคนิคการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.