หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดสตูล

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณเอนก  มีมงคล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ประเด็น “นโยบายและแผน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน, สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน, เป้าหมายและกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดน, ประเด็นท้าทาย”

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของคุณไพโรจน์  ปฐมวัฒน  นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ประเด็น “ความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนภายใต้ AEC”  

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช รองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ประเด็น "ภาคใต้ได้อะไร ? จากการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน"

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประเด็น "ศักยภาพความพร้อมเพื่อการแข่งขันด้านต่างๆ ของพื้นที่จากมุมมองของนักวิชาการ"

 


จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.