หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ NSEC

โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์  จังหวัดนครสวรรค์

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการบรรยาย  ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฏ์สกุล  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  สศช.

ดาวน์โหลด  ช่วงเช้า

ดาวน์โหลด  ช่วงบ่าย 

เอกสารประกอบการบรรยาย  ดร.จุฬา   สุขมานพ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ดาวน์โหลด  ช่วงเช้า

เอกสารประกอบการบรรยาย  นายไพโรจน์  ปฐมวัฒน   นักวิชาการพาณิชย์  กรมการค้าต่างประเทศ 

ดาวน์โหลด  ช่วงเช้า

ดาวน์โหลด  ช่วงบ่าย

เอกสารประกอบการบรรยาย  นายนิยม   ไวยรัชพานิช  รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ดาวน์โหลด  ช่วงเช้า

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.