หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

รายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum: CMGFแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรอง ตามแบบที่แจ้งรับรองรายงานการประชุมนี้ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ ๙ พฤศภาคม 2557 หากพ้นกำหนดแล้ว จะขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยขอให้ตอบกลับทาง E-mail : nuch616@outlook.co.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด

รายงานการประชุม ดาวน์โหลด

แบบแจ้งรับรองรายงาน ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.