หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

การประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไม่เป็นทางการการ (CMGF Retreat) ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รัฐปีนัง มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ (The 4th Chief Ministers' and Governors' Forum: CMGF Retreat ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Eastern & Oriental Hotel เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

                      

สาระสำคัญของการประชุมมี ๑๓ วาระ (Agenda) ประกอบด้วย

           วาระที่ ๑ และ ๒ พิธีเปิดการประชุมฯ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจากการประชุม CMGF Retreat ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัด Bangka Belitung Islands ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด Bangka Belitung Islands

            วาระที่ ๓ มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แสดงเจตนาร่วมในความคิดริเริ่มตามข้อเสนอในการประชุม CMGF ครั้งที่ ๑๐ เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ใหม่ในอนุภูมิภาค               

            วาระที่ ๔ นำเสนอข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของ CMGF โดย CIMT

            วาระที่ ๕ และ ๖ นำเสนอแนวคิดโครงการปีนัง: เมืองสีเขียว โดยพิจารณาศักยภาพเพื่อนำไปสู่การบรรจุในแผนงาน IMT-GT และแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวปีนัง รวมทั้งความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยสำนักวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งรัฐปีนัง

             วาระที่ ๗  นำเสนอแผนงานความร่วมมืออาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมบริการฮาลาล

             วาระที่ ๘  นำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมล้ำในอนุภูมิภาค โดย ADB จะศึกษาจากตัวอย่างความสำเร็จและผลักดันสู่แผนงาน IMT-GTเพื่อนำเสนอเป็นประเด็นหลักในการประชุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ที่เมียนมาร์ ในปี ๒๕๕๗

              วาระที่ ๙  นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาท่าเรือ  ASEAN RO-RO เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือเบลาวัน (อินโดนีเซีย)-ท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง (ไทย)-ท่าเรือปีนัง (มาเลเซีย)                          

              วาระที่ ๑๐ และ ๑๑  รายงานผลความก้าวหน้าของสภาธุรกิจ IMT-GT และเรื่องอื่น ๆ

              วาระที่  ๑๒  การเตรียมการจัดประชุม CMGF Retreat ครั้งที่ ๕ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

              วาระที่ ๑๓  ปิดการประชุม

              ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซ๊ยได้มีหนังสือเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้โดยตรงแล้ว ดังนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่  จังหวัดระนอง  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา

จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล  จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.