หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

ผลการสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)

กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สศช.ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit: EPU) มาเลเซีย เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และร่วมประชุมหารือ เพื่อยกร่างข้อวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาร่วมกัน เสนอต่อธนาคาร ADB ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาว และเพื่อให้ไทยและมาเลเซีย สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านฝั่งไทย (จ.นราธิวาส สงขลา ยะลา สตูล และปัตตานี) และมาเลเซีย (รัฐเคดะห์ ปลิส กลันตัน และเปรัค) โดยมี นายประพันธ์ มุสิกพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย

การดำเนินการดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่อง จากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบแผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับสำนักงาน EPU มาเลเซีย เป็นหน่วยงานนำในการจัดทำแผนบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย กับแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region: NCER) และแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Economic Region: ECER) พร้อมทั้งมอบหมายการติดตามการบูรณาการโครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้ามแดนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ ตามกรอบแผนงาน IMT-GT ที่ ADB ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่เนกรีเซมบิลัน

โครงการพัฒนาของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการของมาเลเซีย

รายละเอียดโครงการ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.