หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ (1) Growth & Competitiveness (2) Inclusive Growth (3) Green Growth (4) Internal Process 

วิสัยทัศน์: มหาดไทยพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี2558                                                                                                                      

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 1. กลไกในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.