หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติหลัดการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.