หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) และสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฯ (ROC) ดังนี้

>> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ** กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

           - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
             (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

      ** กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

           - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
              (จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

>> มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ** กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

           - โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
              เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      ** กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

           - โครงการยกระดับธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่
              เพื่อยกระดับในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

>> มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
              และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ที่ผ่านชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทาง
              เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
              และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ที่ผ่านชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทาง
              เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
              ที่ผ่านด่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
              และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ที่ผ่านชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทาง
              เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
              และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ผ่านชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทาง
              เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

           - โครงการ Local NEO SME หัวใจเก๋า คิดแนวใหม่ สไตล์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

      **  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

           - โครงการยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

>> มหาวิทยาลัยบูรพา

      ** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

          1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าเบญจบูรพา

          2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยและพืชสมุนไพรเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว
              ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

      ** กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

           - โครงการพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต

>> มหาวิทยาลัยมหิดล

      ** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

           - โครงการ

>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      ** กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

           - โครงการศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ตาลโตนด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
              และจังหวัดราชบุรี

>> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      ** กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

           - โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์
             โดยมี 2 โครงการย่อย ดังนี้

             1) การพัฒนากิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย (อ่าวไทย-อันดามัน)

             2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนของภาคใต้ตอนบนแบบบูรณาการในสวนปาล์มและยางพารา
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ** กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

           - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

      ** กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

           - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

>> ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด << 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.