หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
การประเมินผลโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
การประเมินผลโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

                   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาการประเมินผลโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) และการประเมินระบบการบริหารจัดการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (Office of Strategy Management : OSM) ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญด้านนโยบายและแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตอบแบบสอบถาม (การประเมินผลโครงการของศูนย์ปฏิบัติการฯ ROC) เพื่อสถาบันวิจัยฯ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลโครงการฯ ต่อไป        

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.