หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
การดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน (ส่วนกลาง) กลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง 8 สถาบัน เพื่อพิจารณากรอบและเสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการของศูนย์ปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธาน นั้น

การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทนำทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของภาคเอกชนเป็นตัวตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฯ (ROC : มหาวิทยาลัย 8 สถาบัน) เป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ และภาครัฐเป็นผู้ขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.