หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
ผลการดำเนินโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวงมหาดไทยได้ให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดว่าจ้างมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ
กลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ/
กลุ่มจังหวัด รวม 18 กลุ่มจังหวัด บัดนี้โครงการวิจัยได้แล้วเสร็จ เอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลด

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1

- โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

- โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1

- โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2

- โครงการ การบูรณาการและวคมาเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

- โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

- โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

- โครงการ การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1

- โครงการ แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2

- โครงการ การศึกษากลไกการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวและตราสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง

- โครงการ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

- โครงการ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

- โครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรีกับเขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

- โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.