หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวงมหาดไทยได้ให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดว่าจ้างมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ
กลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ/
กลุ่มจังหวัด.รวม 18 กลุ่มจังหวัด บัดนี้โครงการวิจัยได้แล้วเสร็จ เอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1

- โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่เขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่เขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1

- โครงการการศึกษาข้อมูลและศักยภาพสินค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมอาหารของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตอาหารสู่สากล

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2

โครงการกรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาสถานีบรรจุภัณฑ์และแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot : ICD) และสิ่งอำนวย
ความสะดวกจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1

โครงการการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการ กับ สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน และสาขาการผลิต
ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2

- โครงการการพัฒนาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

โครงการการพัฒนาข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

โครงการกลยุทธ์การเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

โครงการการพัฒนาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1

โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2

โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง

โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

โครงการการศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการค้าการท่องเที่ยว การขนส่งข้ามแดนทั้งทางบก ทางน้ำที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1

โครงการการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

โครงการการศึกษารูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

- โครงการการวิจัยการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่อาเซียน โดยบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และยุทธศาสตร์การเกษตร

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้มแข็งชุมชนและความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับภาคเกษตร
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษาบ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.พังงา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.