หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 โครงการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว1922 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 (แจ้งกลุ่มจังหวัด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว1923 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 (แจ้งมหาวิทยาลัย)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1

- โครงการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพและจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE Hub) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2

- โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2

- โครงการบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

- โครงพัฒนาชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1

- โครงการสร้างแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2

- โครงการแนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง

- โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

- โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1

- โครงการนำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2

- โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรีกับเขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านบริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคใต้ชายแดน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.