หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
รายละเอียดการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวืทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งทุกกลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบฯ รวมทั้งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดกรอบการดำเนินงานและคู่มือขึ้นตอนการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.