หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
ข้อมูลการดำเนินงาน ROC ประจำปี 2557

ปมท. ได้โปรดให้ความเห็นชอบหัวข้อวิจัยและร่าง TOR ของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้ง ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้ง ROC ทั้ง 8สถาบันเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย 

 

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด 

 

ดาวน์โหลด ตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ ปมท.ให้ความเห็นชอบ

 

ร่าง TOR

ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 1

ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 2

ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1

ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 2

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน 1

ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน 2

ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนกลาง

ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก

ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 1

ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 2

ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ดาวน์โหลด ภาคใต้ชายแดน

 

ดาวน์โหลด ข้อมูลผู้ประสานงาน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.