หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
แนวทางการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มีมติที่ประชุมตามไฟล์แนบ

1. สรุปมติการประชุมฯ

2. หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 

   2.1 มหาวิทยาลัย 8 สถาบัน

   2.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ผู้ประสานงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมหาวิทยาลัย

    3.1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

    3.2 มหาวิทยาลัย

4. หนังสืออ้างถึง ที่ มท 0212.3/ว 4415 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.