หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โครงการ 8 สถาบัน

     1.1 มหาิวิทยาลัยขอนแก่น

     1.2 มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่

           - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายคลัสเตอร์เซรามิกให้เ็ป็นศูนย์กลางเซรมิกแห่งอาเซียนในปี 2558

   - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่้ายคลัสเตอร์เครื่องเงินให้เป็นศูนย์กลางเครื่องเงินแห่งอาเซียนในปี 2558     

     1.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

           - โครงการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

           - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

     1.4  มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            - ข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

            - ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     1.5 มหาิวิทยาลัยมหิดล

     1.6 มหาวิทยาลัยบูรพา

           - โครงการจัดทำแผนที่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง

           - โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

      1.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      1.8 มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            - โครงการประเมินเพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม

            - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

            - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ประชาคมอาเซียน

            - โครงการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก (Green) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลดันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัีง)

2. หนังสือสั่งการ

3. ตารางผู้ประสานงาน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.