หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

2. แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ

3. ตารางเวลาการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. ข้อมูลผู้ประสานงานของ ROC

    4.1 มท./มหาวิทยาลัย

    4.2 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

           1) ภาคกลางตอนบน1

           2) ภาคกลางตอนบน2

           3) ภาคกลางตอนกลาง

           4) ภาคกลางตอนล่าง1

           5) ภาคกลางตอนล่าง2

           6) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

           7) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

           8) ภาคใต้ชายแดน

           9) ภาคตะวันออก

          10) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

          11) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2

          12) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

          13) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

          14) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

          15) ภาคเหนือตอนบน1

          16) ภาคเหนือตอนบน2

          17) ภาคเหนือตอนล่าง1

           18) ภาคเหนือตอนล่าง2     

5. คำสั่งการแ่ต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของ ROC (เปลี่ยนแปลง) ที่ 478/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

6. คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของ ROC (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม) ที่ 479/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556             

7. คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของ ROC

8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ROC

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.