หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ผลการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์อนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT และการประชุมทบทวนระยะกลางแผน ระยะ 5 ปี (2012-2016)
ผลการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์อนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT และการประชุมทบทวนระยะกลางแผน ระยะ 5 ปี (2012-2016)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ขอเชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนุภูมิภาค แผนงาน IMT-GT (IMT-GT Strategic Planning Meeting) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2558 ณ Alila Jakarta Hotel ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้แทนสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)  

รัฐบาลอินโดนีเซีย ร่วมกับ สำนักงานประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Centre for Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle Sub-Regional Cooperation: CIMT) มีกำหนดจัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์อนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (IMT-GT Strategic Planning Meeting) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมทบทวนระยะกลางแผนงาน ระยะ 5 ปี (IMT-GT Implementation Blueprint Midterm Review) การประชุม IMT-GT Strategic Planning Meeting และการประชุมฝ่ายเลขานุการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2558 ณ Alila Jakarta Hotel ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  สรุปสาระสำคัญของผลการประชุมจำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.