หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The 5th CMGF Retreat )
ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The 5th CMGF Retreat )

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 (The 5th Chief Ministers' and Governors' Forum Retreat : CMGF Retreat) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดรัง โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่่มจังหวดภาคใต้ 14 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม โดยมี นายเแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายสมศักดิ์ ปะริทสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายไทย ทำหน้าที่ประธานการประชุม

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ CMGF ประเทศไทย ได้สรุปผลการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลประกอบการดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงาน IMT-GT ตลอดทั้งเป็นแนวทางการปฏิบัติ และวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่การเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

อ่านรายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.