หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
คำสั่งกระทรวงหาดไทย ที่ 172/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการ CMGF

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ 172/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers' and Governors' Forum: CMGF) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thai Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และนำไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานทราบแล้ว 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.